โทร.
อีเมล

งานด้านตรวจสอบบัญชี

งานด้านตรวจสอบบัญชี

        นิติบุคคลทุกประเภทมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีและจัดให้มีการตรวจสอบบัญชี โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร

บริการ

     ตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีจากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ (Big Four)

ขอบเขตงาน

ตรวจสอบบัญชี เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินว่าถูกต้องตามหลักการบัญชี ที่รับรองทั่วไปหรือไม่

เสนอรายการปรับปรุงทางบัญชี และภาษีอากร

เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงความบกพร่องของการควบคุมภายในที่สำคัญ ซึ่งอาจนำไปสู่การทุจริตหรือความผิดพลาด  ในการดำเนินงานภายในองค์กร, เสนอแนะการจัดทำและจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบ ฯลฯ 

อัตราค่าบริการ

     ค่าบริการขึ้นกับความซับซ้อนและปริมาณของรายการบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีที่ตรวจสอบบัญชี

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์