โทร.
อีเมล

งานด้านที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร

งานด้านที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร

       ปัจจุบันกฎหมายบัญชีและภาษีอากรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หากธุรกิจสามารถปฏิบัติตามกฎหมายบัญชีและภาษีอากรที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จะช่วยลดประเด็นปัญหาต่างๆ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลเสียหาย และกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจ ทั้งยังไม่ต้องเสี่ยงต่อการเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม หรือความผิดอื่นๆที่อาจเกิดขึ้น

      การวางแผนภาษี เพื่อมุ่งลดภาระภาษี จะช่วยประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนของธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว, เพิ่มความสามารถในการจัดการ, สร้างสภาพคล่องและประสิทธิภาพทางภาษี

 บริการ

ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร ทำให้ธุรกิจสามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง, ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และ   ทันเวลาต่อการตัดสินใจ

เสนอแนะและวางแผนภาษี เพื่อให้ธุรกิจเสียภาษีอย่างประหยัดและถูกกฎหมาย

ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาประเด็นภาษีอากรเมื่อถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร

 อัตราค่าบริการ

     ค่าบริการขึ้นกับประเภทและความซับซ้อนของการให้คำปรึกษา 

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์