โทร.
อีเมล

การวางแผนภาษีอากร

การวางแผนภาษีอากร

           การกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการปฏิบัติในอนาคตเกี่ยวกับรายการทางการเงิน (Financial Transactions) ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหมายที่จะให้การเสียภาษีอากรและการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรของกิจการเป็นไปโดยถูกต้อง และครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดไว้ และเป็นผลให้จำนวนภาษีอากรที่ต้องเสียนั้น เป็นจำนวนน้อยที่สุดหรือประหยัดที่สุด รวมทั้งใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรสูงสุด ทั้งนี้ โดยไม่อาศัยการทุจริตหลีกเลี่ยงภาษีอากร

 Stop doing the Wrong Thing (Correction/ Solve)

 Start to do the Right Thing (Correction/ Solve/ Prevention)

 Standard: Do the Thing Right Forever (Accuracy/ Prevention)

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์