โทร.
อีเมล

การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม

การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม

           การกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการปฏิบัติในอนาคตเกี่ยวกับรายการทางการเงิน (Financial Transactions) ที่เกี่ยวข้อง ด้วยมุ่งหมายให้การเสียภาษี มูลค่าเพิ่ม และการปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มของกิจการเป็นไปโดยถูกต้อง และครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มกำหนดไว้ และเป็นผลให้จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องเสียนั้น เป็นจำนวนน้อยที่สุดหรือประหยัดที่สุด รวมทั้งใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมูลค่าเพิ่มสูงสุด ทั้งนี้ โดยไม่อาศัยการทุจริตหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม

วัตถุประสงค์การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  1. เพื่อให้การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นไปโดยถูกต้อง และครบถ้วนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เป็นจำนวนน้อยที่สุด โดยไม่ใช้การหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม
  2. เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอดีต และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในทุกกรณี โดยมุ่งแก้หรือป้องกันที่สาเหตุแห่งปัญหา
  3. เพื่อประหยัดหรือลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ถูกต้อง อาทิ เบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษี ค่าปรับทางอาญา
  1. เพื่อใช้สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม อาทิ

  (1) การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร

  (2) การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายอื่น

  1. เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็น และไม่ได้มาตรฐาน
  2. เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเรียกตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่มของเจ้าพนักงานประเมินสรรพากร
  3. เพื่อเสริมสร้างระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินการตามมาตรฐานงานที่กำหนด
  4. เพื่อขยายกิจการ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์