โทร.
อีเมล

ความแตกต่างของรายได้ตาม ภ.ง.ด.50 กับรายได้ตาม ภ.พ.30

ความแตกต่างของรายได้ตาม ภ.ง.ด.50 กับรายได้ตาม ภ.พ.30

  1. เกณฑ์รับรู้รายได้
  2. มูลค่าของฐานภาษี กรณีส่งออกสินค้า
  3. มูลค่าของฐานภาษี กรณีขายทรัพย์สิน
  4. มูลค่าของฐานภาษี กรณีไม่นับรวมเป็นมูลค่าของฐาน VAT และรายได้ที่ไม่อยู่ในข่ายที่ต้องเสีย VAT  
  5. มูลค่าของฐานภาษี กรณีเงินมัดจำค่าบริการ
  6. มูลค่าของฐานภาษี กรณีรายได้รับล่วงหน้า
  7. มูลค่าของฐานภาษี กรณีรายได้ค้างรับ
  8. กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
  9. กรณีกฎหมายกำหนดให้ถือเป็นการขายตาม ม.70 ตรี (CIT)
  10. กรณีกฎหมายกำหนดให้ถือเป็นการขายสินค้าหรือให้บริการ (VAT)

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์