โทร.
อีเมล

Tax Avoidance

          การหลบหลีกภาษีอากร  คือ การนำช่องโหว่ (Loophole) ที่กฎหมายภาษีอากรเปิดช่องให้กระทำได้ โดยไม่ผิดกฎหมาย มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบธุรกิจ และการเสียภาษีอากร เพื่อให้จำนวนภาระภาษีอากรที่ต้องเสียลดน้อยลงไปจากการดำเนินการปกติธุรกิจทั่วไป

การหลบหลีกภาษีอากรถือเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนภาษีอากร

ช่องโหว่ของกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร

 1. การเปลี่ยนนโยบายส่งเสริมการขาย โดยการแจกสินค้าหรือของขวัญ ของชำร่วยให้แก่ลูกค้า มาเป็นการแถมพร้อมกับการขายหรือการให้บริการ หรือให้ส่วนลดการค้า
 2. การให้รางวัลแก่ลูกจ้างหรือพนักงาน หรือรางวัลในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชคเป็นเงินสด แทนการให้รางวัลเป็นสินค้าหรือเป็นสิ่งของ
 3. การบริจาคเป็นเงินสด แทนการบริจาคเป็นสิ่งของ
 4. การให้ลูกค้าไปออกของ ณ ด่านศุลกากรและชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่นำเข้ามาเพื่อขายให้แก่ลูกค้า
 5. การให้พนักงานใช้เครื่องแบบในการปฏิบัติงาน โดยยังถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
 6. การเลื่อนจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 7. การใช้สิทธิในภาษีซื้อในอาคารที่ก่อสร้างเพื่อใช้ในกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้ครบสามปี
 8. การนำภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปฉบับที่เป็นสำเนา หรือมีรายแก้ไข ไปถือเป็นรายจ่าย
 9. การประกอบกิจการให้บริการรับจ้างทำของ โดยไม่แยกเป็นกิจการให้บริการ และกิจการขายสินค้าต่างหากจากกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
 10. การประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน เพื่อให้สามารถใช้ภาษีซื้อสำหรับรถยนต์ดังกล่าว
 11. การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มถูกต้องครบถ้วน และภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด
 12. การประกอบกิจการในเขตปลอดอากร (Free Zone: FZ ได้แก่ คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือเขตอุตสาหกรรมส่งออก EPZ)

  *  เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้า

  *  เพื่อใช้สิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 0%

 13. การใช้สิทธิเกี่ยวกับการเฉลี่ยภาษีซื้อที่ได้วางแผนภาษีซื้อไว้แล้วเป็นอย่างดี
 14. การใช้สิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 0%

กิจการให้บริการรับจ้างทำของที่ต้องจัดหาสัมภาระให้แก่ผู้ว่าจ้าง

รายการ

ข้อดี

ข้อเสีย

 แยกสัมภาระ

   - ไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายสำหรับค่าสัมภาระ

   - ผิดความเป็นจริง โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่อาจประมาณการการใช้สัมภาระที่ดีได้

   - ต้องจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

   - ฐานค่าบริการต่ำ ทำให้ประมูลครั้งต่อไปได้ต่ำ

 ไม่แยกสัมภาระ

   - ฐานค่าบริการสูงกว่า ทำให้ประมูลครั้งต่อไปได้มากกว่า

   - ไม่ต้องจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

   - ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายสำหรับค่าสัมภาระสรุปช่องโหว่ของกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 1. การใช้สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการขายสินค้าหรือการให้บริการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (Non VAT Activities)

uกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Exemption)

uกรณีที่ไม่นับรวมเป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม (Non VAT Base)

uกรณีที่ไม่อยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (Out of VAT Scope)

 1. การใช้สิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 0%

uเพื่อการขจัดภาระภาษีมูลค่าเพิ่มที่แฝงรวมอยู่ในราคาสินค้าหรือบริการ โดยชอบด้วยกฎหมาย = การส่งเสริมการลงทุน

 1. การใช้สิทธิเกี่ยวกับภาษีซื้อ

uการใช้ภาษีซื้อโดยถูกต้องและครบถ้วน ในฐานะผู้ประกอบการจดทะเบียน

การใช้สิทธิเกี่ยวกับการเฉลี่ยภาษีซื้อสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์