โทร.
อีเมล

ข่าวสาร

ข่าวสาร

13 รายการ
การหลบหลีกภาษีอากร คือ การนำช่องโหว่ (Loophole) ที่กฎหมายภาษีอากรเปิดช่องให้กระทำได้ โดยไม่ผิดกฎหมาย มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบธุรกิจ และการเสียภาษีอากร เพื่อให้จำนวนภาระภาษีอากรที่ต้องเสียลดน้อยลงไปจากการดำเนินการปกติธุรกิจทั่วไป
การกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการปฏิบัติในอนาคตเกี่ยวกับรายการทางการเงิน (Financial Transactions) ที่เกี่ยวข้อง ด้วยมุ่งหมายให้การเสียภาษี มูลค่าเพิ่ม และการปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มของกิจการเป็นไปโดยถูกต้อง และครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มกำหนดไว้ และเป็นผลให้จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องเสียนั้น เป็นจำนวนน้อยที่สุดหรือประหยัดที่สุด รวมทั้งใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมูลค่าเพิ่มสูงสุด ทั้งนี้ โดยไม่อาศัยการทุจริตหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม
การกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการปฏิบัติในอนาคตเกี่ยวกับรายการทางการเงิน (Financial Transactions) ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหมายที่จะให้การเสียภาษีอากรและการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรของกิจการเป็นไปโดยถูกต้อง และครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดไว้ และเป็นผลให้จำนวนภาษีอากรที่ต้องเสียนั้น เป็นจำนวนน้อยที่สุดหรือประหยัดที่สุด รวมทั้งใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรสูงสุด ทั้งนี้ โดยไม่อาศัยการทุจริตหลีกเลี่ยงภาษีอากร
ข้อสังเกตในการตรวจใบกำกับภาษี ที่อาจจะออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซื้อจากผู้ประกอบการรายเดียว ในวันที่ติดๆ กัน หรือใกล้กัน ใบกำกับภาษีซื้อที่มีการนำมาใช้ในช่วงปลายเดือน ปลายปี
ความแตกต่างของรายได้ตาม ภ.ง.ด.50 กับรายได้ตาม ภ.พ.30 เกณฑ์รับรู้รายได้มูลค่าของฐานภาษี กรณีส่งออกสินค้า
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์