โทร.
อีเมล

ข่าวสาร

ข่าวสาร

13 รายการ
Absolutely Right Taxes จำนวนภาษีอากรที่ต้องเสียหรือนำส่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กฎหมายกำหนด
ปัญหาการปฏิบัติการต่างๆ ทางภาษีมูลค่าเพิ่มในงานปกติประจำวัน (VAT Routine Fault) ผิดพลาดไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของกฎหมาย ความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความรับผิดในการเสีย VAT
ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ภาษีเงินได้นิติบุคคล – บริษัทหรือห้างฯ นิติบุคคลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
หน้าที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล หน้าที่ในการจัดทำบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี หน้าที่ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
หน้าที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย หน้าที่ในการคำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหน้าที่ในการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมทั้งยื่นแบบแสดงรายการ ไม่ว่าจะได้หักไว้หรือไม่ก็ตาม
หน้าที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม หน้าที่ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำใบกำกับภาษี 
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์